โ€‹x
27
 
1
// ๐ŸŒ Lets load up the website
2
I.goTo("https://au.koala.com/")
3
I.see("australia's highest-rated mattress brand")
4
โ€‹
5
// ๐Ÿค“ JS mode : In case there is a popup, this is done
6
// programatically with the $ suffix for a command
7
// (does not success or fail the script)
8
if( I.see$("fancy a deal?") ) {
9
    I.click$(".modal__action-close")
10
}
11
โ€‹
12
// ๐Ÿ‘‰ Lets click on something
13
I.click("PILLOW")
14
โ€‹
15
// โฐ And see if it loads
16
I.amAt("https://au.koala.com/products/koala-pillow")
17
โ€‹
18
// ๐Ÿ›’ And see if the product is there
19
I.see("koala pillow")
20
โ€‹
21
//
22
// Interested to do more complex test scripts for your website?
23
// Head over to - https://uilicious.com
24
//
25
โ€‹
26
โ€‹
27
โ€‹
Test
1280 x 960
13 Apr 2019, 01:25 PM
The Koala Pillow - Koala
SUCCESS. No errors.
29.0s
1.
I go to "https://au.koala.com/" 9.6s
2.
I see "australia's highest-rated mattress brand"
3.
I see "fancy a deal?" 15.4s
I don't see "fancy a deal?"
4.
I click "PILLOW" 3.6s
5.
I am at "https://au.koala.com/products/koala-pillow"
6.
I see "koala pillow"
7.
[end of test]